top of page

Fysioterapi

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med selvstendig vurderings og behandlingsansvar. De er underlagt Helsepersonelloven, som bl.a innebærer at de skal utøve faglig forsvarlig fysioterapi og holde seg faglig oppdatert.

 

Kunnskapsfeltet er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuter har bred kunnskap rundt bevegelsessystemets oppbygning og funksjon samt hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

 

Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap og en erkjennelse av at ulike faktorer bidrar til opprettholdelse av helse, og likeledes til smerte og funksjonsnedsettelse. I tillegg til skader og patologier, kan livssituasjon og erfaringer, samt sosiale og kulturelle forhold føre til plager og funksjonsnedsettelse, idet fysiske og psykiske belastninger nedfelles kroppslig. I dette ligger at kroppens ulike deler, kropp – person og kropp – samfunn påvirker hverandre gjensidig.

 

Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet. Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger - samt pasientens egne preferanser.

Fysioterapeuter bruker en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings – og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon. Pasientens aktive deltakelse i behandlingen er helt sentralt.

 

Undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens fundament for valg av behandling og tiltak. Sentrale elementer i denne prosessen er:

 

- Gjennomgang av opprinnelsen til dagens problem (inkludert sosiale forhold og forventninger).

- Kartlegging av hva pasienten/brukeren kan/ikke kan av dagliglivets aktiviteter/funksjoner.

–   Bevegelsesanalyse av helhetlige funksjoner og deler av disse.

- Spesifikke undersøkelser og tester.

- Vurdering av pasienten/brukerens ressurser og endringspotensial.

- Vurdering av mulig sammenheng mellom de ulike funn – problemer og ressurser – hos pasienten/brukeren. Vurderingen danner grunnlag for å si hvorfor pasienten/brukeren har smerte eller funksjonsproblemer.

- Diskusjon med pasienten/brukeren og fastsetting av mål på kort og lang sikt.

 

En rekke fysioterapeuter jobber med kommunal avtale hvor de mottar driftsstilskudd fra kommunen og refusjon fra staten for å drifte praksisen. Skal man ha time hos fysioterapeut med kommunal avtale så kreves det en henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor.

Noen pasientgrupper med utvalgte diagnoser får fri behandling, mens de fleste med belastningslidelser må betale en fastsatt egenandel for behandlingen. Når betalte godkjente egenandeler overstiger 2.670 kr får man frikort.

Kilder:

- http://fysio.no/Hva-er-fysioterapi

- http://www.fysioterapi.org/index.php/for-pasienter/hva-er-fysioterapi.html

http://www.mskklinikken.no/tjenester/fysioterapi/

bottom of page